جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
مرگ و زندگی
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

مسُله مرگ و زندگی نظر توست

می کشی و زنده می کنی به نگاهی!

 

حق من این زندگی نبود خدایا!

جان من زودتر بگیر الهی...