جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...با خودم قهرم
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari
 
 
پلنگ سنگی دروازه‌های بسته شهرم

مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم
 
 
تفاوت‌های ما بیش از شباهت‌هاست باور کن

تو تلخی شراب کهنه‌ای من تلخی زهرم
 
 
مرا ای ماهی عاشق رها کن فکر کن من هم

یکی از سنگ‌های کوچک افتاده در نهرم
 
 
کسی را که برنجاند تو را هرگز نمی‌بخشم
 
تو با من آشتی کردی ولی من با خودم قهرم
 
 
تو آهوی رهای دشت‌های سبزی اما من

پلنگ سنگی دروازه‌های بسته شهرم