جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...جواهرخانه خالی
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است

از جواهرخانه‌‌ی خالی، نگهبانی بس استترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین

آبروداری کن ای زاهد، مسلمانی بس استخلق دلسنگ‌اند و من آیینه با خود می‌برم

بشکنیدم دوستان، دشنام پنهانی بس استیوسف از تعبیر خواب مصریان دلسرد شد

هفتصد سال است می‌بارد! فراوانی بس استنسل پشت نسل تنها امتحان پس می‌دهیم

دیگر انسانی نخواهد بود، قربانی بس استبر سر خوان تو تنها کفر نعمت می‌کنیم

سفره‌ات را جمع کن ای عشق مهمانی بس است!