جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
معصیت
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

بین صدها سرفرازی یک تباهی لازم است
گاه در چشم خلایق روسیاهی لازم است

زندگی شطرنج با خویش است تا کی فکر برد؟
در میان صفحه گاهی اشتباهی لازم است

رشته بین من و «او» با گره کوتاه شد
معصیت آن قدرها بد نیست گاهی لازم است