جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
غزل
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

کسی که در حضور تو غــــزل ارائه می کند
حـــــرف نمی زند تو را ، عمل ارائه می کند


...فقـــــــط برای کام خود لـب تو را نمی گزم!
کسی که شهد می خورد عسل ارائه می کند


نشسته تـوی دفترم نگاه ِ لـــــــرزه افـکنت
و صفحه صفحه شاعرت گسل ارائه می کند


به کُشته مرده های تو قسم که چشم محشرت
به خاطر ِ معـــاد تـو  اجـــل ارائه می کند


« رفــاه ِ» دست های تو شنیده ام به تازگی
برای جــذب مشتری « بغـــل » ارائه می کند


بگو به کعبه از سحر درون صــــــف بایستد
ظهــر ، قریش ِ طبع من هبل ارائه می کند


ظهــر ، کلاس ِ دینی و مـن و تـو  و معـلمی
که هی برای بـــودنت عـلل ارائه می کند


و غیبتی که می زند برای آن کسی ست که
نشسته در حضــــور تو غزل ارائه می کند...