جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
با جنون خود...
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب

بدینسان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب

 

مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست

چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب

 

چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو

که این یخ کرده را از بیکسی، ها می کنم هر شب

 

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب

 

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟

که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب