جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
جمعه بازار سنتی جویبار
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار