جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

üبدون عشق می‌توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی‌توان عشق ورزید.