جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
اصل ماجرا
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

از تو در این روزنامه ها خبری نیست

جز خبر خوبی هوا خبری نیست !

 

نرخ تورم به زیر صفر رسیده

باز از اثبات ادعا خبری نیست

 

صفحه ی بعدی حوادث است ولی از

حادثه عشق ما دوتا خبری نیست

 

هیس ! نپرس آنکسی که آب خنک خورد

قبل تو پرسید : پس چرا خبری نیست ؟!

 

یک خبر تازه : عاشقی سرطان است

از علل و شکل ابتلا خبری نیست

 

اینهمه از ماجرای عشق نوشتند

حیف که از اصل ماجرا خبری نیست

 

پاره کن این روزنامه را و برایم

حرف بزن از بقیه تا خبری نیست