جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
جمله‌ای زیبا
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمیدانم...

اینجا شده پائیز ، آنجا را نمیدانم...

اینجا فقط رنگ است ، آنجا را نمیدانم...

اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمیدانم.

هی با خود فکر می کنم، چگونه است که ما، در این سردنیا، عرق می ریزیم و وضع مان این است و

آنها، در آن سردنیا، عرق می خورند وضع شان آن است! ...

نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا درنوع ریختن و خوردن .                              

                                                      دکتر شریعتی