....

   بــــازآ

             که در فـــراق تــو چــشم امیدوار

                                                 چــــون گـوش روزه دار

                                                                       بر الله اکبر اســت

/ 1 نظر / 28 بازدید