مزن تیـــر خطا آرام بنشین و مگیـر از خـــود...

 

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت

خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت

 

شبی در پیـــچ زلف مــوج در موجت تماشا کن

نسیم بی قراری را که از دست تو خواهد رفت

 

مزن تیـــر خطا آرام بنشین و مگیـر از خـــود

تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت

 

همیشه رود بـــا خود میوه غلتان نخواهد داشت

به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت

 

به مرگـــی آسمانــی فکر کن محکم قدم بردار

به حلق آویز داری را که از دست تو خواهد رفت

 

/ 0 نظر / 29 بازدید