ضعف دل ما

 

روزی خدا به سینه ی من پا گذاشته

مهر تو را درون دلم جا گذاشته

 

تا من برای یافتنت دربدر شوم

دیوار را کشیده و در را گذاشته

 

بی شبهه آفریده تو را از  ژن شراب

آنکس که در خمار تو ما را گذاشته

 

با زر کشیده خط لبت را و ناگزیر

در موزه اش برای تماشا گذاشته

 

چون آسمان حسود شده از دل زمین

چشم تو را گرفته و دریا گذاشته

 

تا تو جهان بگیری بر روی روی تو

سرمایه ای به وسعت دنیا گذاشته

 

هم قند در قبال سمرقند داده و

هم خال در ازای بخارا گذاشته

 

تحریم کرده نعمت می را برای ما

در سفره ی لبان تو اما گذاشته

 

او خاک را به پای تو پایین کشیده و

خورشید را به دست تو بالا گذاشته

 

با فاصله کشیده اگر مهر و ماه را

مابینشان برای شما جا گذاشته

 

روزی که یاد داده به تو نازوغمزه را

انگشت روی ضعف دل ما گذاشته

 

چشمت چنان فریفت ندانستم از سرم

برداشته کلاه مرا یا گذاشته

 

من از خدا چگونه بپرسم که پس چرا

جفت مرا کشیده و تنها گذاشته !

/ 0 نظر / 35 بازدید